Понеділок, 23.04.2018, 04:13                        Ви увійшли якГість | Група "Гости"Вітаю ВасГість| RSS                    Головна | Мій профільРеєстрація | ВихідВхід
 
ВЧИТЕЛЮ

Міні чат
Мій блог

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Увага!
Сайт відвідали
...

Комірка

Головна » СКРИНЬКА » Методична скарбничка » Методичний порадник

Основні елементи здоров'язберігаючої техно­логії
06.03.2014, 14:46

До сукупності основних елементів здоров'язберігаючої техно­логії належать такі:

1.     Інформаційна. Це концепція, її зміст та принципи, які забез­печують реалізацію мети та завдань.

2.     Інструментальна. До неї належать матеріальна база (приміщен­ня, класи, лабораторії, кабінети, спортивні зали, майданчики тощо) та її гігієнічний стан (освітлення, вентиляція тощо). Ін­струментальна складова технології включає також обладнання, інвентар, технічні засоби, а також навчально-методичне забез­печення.

3.     Соціальна. Це викладацький і навчально-допоміжний склад, його компетентність, готовність і прагнення реалізації здоров'язберігаючої технології в освіті.

4.     Фінансова. Це бюджетні та позабюджетні кошти, їх співвідно­шення.

5.     Нормативно-правове забезпечення — використання держав­них нормативних актів (федерального, регіонального та муні­ципального рівнів, власних коштів).

Здоров'язберігаючі технології навчання і виховання містять такі компоненти:

1.     Змістовний (підбір, систематизація та методичне опрацювання навчальних матеріалів, що є змістовною основою роботи з фор­мування культури здоров'я).

2.     Ціннісно-оріентаційиий (прищеплення усвідомлення здоров'я як первинної базової цінності).

3.     Операційно-діяльнісний (активне, діяльнісне засвоєння й ак­тивізація отриманих знань про здоров'я, методи його розвитку та збереження через спеціальну навчальну й позакласну роботу учнів).

4.     Оціночно-результативний (проведення опитувань, тестуван­ня учнів та їхніх батьків, письмових і творчих робіт, підго­товка й організація культурно-масових заходів святкового та спортивно-ігрового характеру).

Існуючі здоров'язберігаючі технології реалізуються через такі напрями освітньо-виховної діяльності:

-          створення умов для зміцнення здоров'я школярів та їхнього гармонійного розвитку;

-          організація навчально-виховного процесу з урахуванням його психологічного та фізіологічного впливу на організм учня;

-           розробка й реалізація навчальних програм з формування куль­тури здоров'я і профілактики шкідливих звичок;

-          корегування порушень соматичного здоров я з використанням

змплексу оздоровчих і медичних заходів;

-          медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров'я, фі­зичного та психічного розвитку школярів;

-          функціонування служби психологічної допомоги вчителям і учням щодо подолання стресів, тривожності, гуманного під­ходу до кожного учня; формування доброзичливих і справедливих стосунків у колективі;

-          контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм організа­ції навчально-виховного процесу, нормування навчального навантаження і профілактика стомлюваності учнів;

-          організація збалансованого харчування учнів у школі.

Здоров'язберігаюча технологія навчання заснована на:

•     вікових особливостях дітей;

•     варіативності форм і методів навчання;

•     оптимальному поєднанні рухових і статичних навантажень;

•     навчанні в малих групах;

•     створенні емоційно сприятливої атмосфери;

•     формуванні позитивної мотивації навчання;

•     культивуванні знань в учнів з питань здоров'я.

Педагогічними технологіями здоров'язбереження є:

•     організаційно-педагогічні: визначають струк­туру навчального процесу, що сприяє запобі­ганню перевтоми, гіподинамії та інших дезап-таційних станів:

•     психолого-педагогічні технології: пов'язані з роботою вчителя на уроці і впливом на дітей протягом уроку;

•     навчально-виховні технології: включають про­грами, спрямовані навчити учнів правильно дбати про своє здоров'я, мотивувати їх до здо­рового способу життя, попереджувати шкідли­ві звички, забезпечити освіту батькам та ін.

Навчальні заклади можуть використовувати різні підходи до виховання здоров'язбереження:

•     дидактичний — на перший план виступають навчальні програми та уроки здоров'я;

•     подіевий — основна увага приділяється кон­курсам на тему здоров'я й агітації 

•     проблемний — усі зусилля школи спрямовані на розв'язання конкретної задачі: харчуван­ня, рухової активності, профілактики пере­втоми і т. ін.

•     індивідуальний — концентрація зусиль на вра­хуванні особливостей кожного учня;

•     фізкультурний — турбота про здоров'я школярів рівнозначна турботі про їх фізичний розвиток.

Виникає питання: як повинно бути? яким підходом скористатися? Відповідь є очевидною. Потрібно використовувати всі підходи системно і в комплексі.

Здоров'язберігаюче середовище — це поняття, яке включає в себе су­купність певних умов (гігієнічних, медичних, пси­хологічних, педагогічних), здоров'язберігаючих технологій, які використовуються навчальним за­кладом і спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я дітей, покращення їх настрою та самопо­чуття, створення сприятливих умов їх розвитку та саморозвитку, покращення функціонального стану їхнього організму, підвищення адаптацій­них можливостей та формування мотивації на здоровий спосіб життя (дітям у ньому комфортно перебувати впродовж дня).

Зупинимося на тих технологіях здоров'язбереження, які можна використовувати у школі.

Це — психологічні технології, основною ме­тою яких є:

•     зміцнення психологічного здоров'я учнів;

•     проведення психологічного розвантаження;

•     групова психокорекція;

Зразки психологічних технологій:

•    Психогімнастика. Це допоміжний метод, який спирається на невербальну експресію, перш за все на міміку та жести,— узагалі на рух. Це дає можливість глибоко заглянути в пережи­вання інших і наблизитися до розуміння цих переживань. Головна мета психогімнастики — зняття фізичних блоків та «тисків». Напри­клад, «Ким із казкових персонажів ти міг би бути?», «Що б ти робив, якби був чаклуном?», «Ким би ти хотів стати, якби чаклун виконав твоє бажання?» і т. ін.

•    Арт-педогогіка. Арт-педагогіка передбачає пере­дусім роботу зі здоровою особистістю шляхом організації живого конструктивного союзу ди­тини/дітей та дорослого у культуротворчому мистецькому просторі.

•    Кольоротерапія Колір оточує людину всюди. Це потужна енергія, яка постійно впливає на людський організм. На жаль, більшість людей мало замислюється над тим, яку роль у їхньо­му житті відіграє колір, який серйозний вплив на фізичний, розумовий і душевний стан він здійснює.

•   Психологічна диспансеризація: виявлення дітей групи ризику.

•   Емоційний комфорт: куточки настрою, дні ра­дості.

•    Рухова активність ставить завдання: 

-       корекція порушення постави;

-          зміцнення серцево-судинної і дихальної сис­тем за допомогою виконання дозованих на­вантажувальних вправ;

-           зміцнення м'язів, розвиток гнучкості тіла;

-           навчання спортивних оздоровчих техноло­гій (адресні комплекси корегуючої фізичної гімнастики для дітей з різними патологія-ми; комплекси дихальної гімнастики; за­няття на тренажерах; пальчикова гімнасти­ка тощо).

Можна назвати й інші здоров'язберігаючі тех­нології:

•     прогулянки на природі;

•     казкотерапія;

•     музикотерапія;

•     ігрова терапія;

•     соціальна адаптація;

•     сімейне консультування;

•     фітотерапія;

•     ароматерапія;

•     вправи для очей, спрямовані на зміцнення і розслаблення м'язів ока;

•     фізіотерапія;

•     оздоровлення методами лазерної, електромаг­нітної, електроімпульсної стимуляції;

•     «сенсорна кімната» — певним чином організо­ване середовище, у якому можна сконцентру­ватися на сприйнятті окремих почуттів.

Школа може обрати за мету створити модель «Школи сприяння здоров'ю», де дитині будуть за­безпечені можливості опанувати:

•     психологічну культуру: навчитися керува­ти своїми почуттями, прагненнями, розуміти свій внутрішній стан та стан інших людей;

•     фізичну культуру: керувати своїм тілом, руховою активністю, розуміти шкідливість гіподинамії;

•     інтелектуальну культуру: удосконалювати на­вички розумової праці, розвивати свій інте­лект;

•     духовну культуру: засвоїти норми моралі, ду­ховності — усе те, що відображає соціальну сутність людини;

•     творчу культуру;

•     соціальну культуру.

До уваги тоді слід узяти цілі: розроблення мо­делі школи культури здоров'я в умовах кожного навчального закладу, забезпечення формування культури здоров'я у школярів, навчання зберіга­ти і зміцнювати здоров'я школярів, батьків, чле­нів педагогічного колективу та їх сімей.

Завдання, які повинні виконувати вчителі школи сприяння здоров'ю:

1.  Створення психолого-педагогічних і органі­заційно-педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров'я й комфорт учнів, за допо­могою гуманізації і демократизації навчаль­но-виховного процесу на основі: фізкуль­турно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження об­сягові інформації, психофізичним можли­востям її засвоєння; переведення традицій­ної інформаційно-об'ємної системи навчання в систему, яка навчає учнів самостійно здо­бувати знання, вільно мислити, застосовувати одержану інформацію на практиці.

2.  Реалізація наукової організації навчальної праці, харчування та відпочинку учнів.

3.  Створення необхідних санітарно-гігієнічних умов.

4.  Залучення учнів до свідомого формування культури здорового способу життя, забезпе­чення цього процесу навчально-методичними посібниками.

5.  Створення в навчальному закладі системи управління та моніторингу здоров'язберігаючої технології.

6.  Формування культур и здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час.

7.  Створення системи підготовки кадрів, соці­альної і фінансової підтримки ідеї здоров'язберігаючої технології; агітації і пропаганди; об'єднання зусиль усіх підрозділів навчаль­ного закладу, закладів медицини та фізичної культури.

8.  Забезпечення програмного й навчально-мето­дичного обладнання з проблем здоров'язберігаючої технології.

9.  Забезпечення психологічного й медичного су­проводу освіти.

10. Створення оптимальних умов для формування фізичної культури; забезпечення можливос­тей для впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи.

11. Створення інформаційно-комп'ютерного за­безпечення оздоровчої системи.

12. Відкриття в навчальному закладі консульта­тивно-оздоровчих центрів здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів.

13. Уведення в навчальний процес гуманітарних курсів «Основи здоров'я», «ОБЖ», «Етика»
Категорія: Методичний порадник | Додав: РІТА | Теги: здоров'язберігаючі технології
Переглядів: 1055 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Я - за!
Яка година?
Пошук
Друзі сайту
Сайт управління

Копірайт
Значущі дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Останні коментарі
Подяка від Порталу