Вівторок, 24.04.2018, 10:54                        Ви увійшли якГість | Група "Гости"Вітаю ВасГість| RSS                    Головна | Мій профільРеєстрація | ВихідВхід
 
ВЧИТЕЛЮ

Міні чат
Мій блог

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Увага!
Сайт відвідали
...

Комірка

Головна » СКРИНЬКА » Методична скарбничка » Методичний порадник

Здоров'язберігаючі технології як один із найважливіших чинників підвищення якості початкової освіти
06.03.2014, 14:33

Здоров'язберігаючі технології як один із найважливіших чинників підвищення якості початкової освіти

Розуміння пріоритетності проблеми реалізації здоров'язбеігаючих освітніх технологій у навчально-виховному процесі має визначальний характер для формування здоров'язберіваючого освітнього середовища в поліпшенні здоров'я школярів. З ураху­ванням того, що у структурі загальної середньої освіти особливе місце належить початковій школі, яка на етапі модернізації зміс­ту освіти ставить перед собою завдання створення умов для утвер­дження особистісного навчання, орієнтації на реалізацію компетентнісного підходу до змісту освіти, максимального спрямування на формування самодостатньої особистості й універсальних компетенцій, мета здоров'язберігаючих навчально-виховних технологій у початковій школі — забезпечити учням в умовах навчання і ви­ховання можливість збереження здоров'я під час навчання, сфор­мувати необхідні знання та вміння не лише освітнього характеру, але й здорового способу життя; навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

Особливої уваги потребує стан здоров'я молодших школярів. Серед умов, що впливають на погіршення здоров'я дітей, Л. Коротаєва називає гіподинамію (недостатня рухова активність); велике навчальне навантаження в школі та вдома; нераціональне харчу­вання; недотримання режиму сну, навчання, відпочинку. Негатив­но впливає на здоров'я школярів недотримання школою гігієнічних вимог (недостатня провітрюваність приміщення, невідповідність шкільних меблів фізичним особливостям дітей, незадовільне освіт­лення класних кімнат, невиконання вимог щодо рухового режиму молодших школярів).

Аналіз причин, що призводять до погіршення здоров'я молод­ших школярів, дав можливість виявити ряд негативних факторів. Більшість учителів стурбована інтенсифікацією та інформаційним наповненням навчальних занять. Напружене розумове наванта­ження в школі та перевантаження домашніми завданнями не дають змоги дитині в повному обсязі реалізувати свої потреби в руховій активності.

Психотравмуючі ситуації, що виникають у процесі навчання її поєднанні з гіпокінезією, спричиняють у молодших школярів невротичні стани та психосоматичні захворювання. Функціональ­но незручне робоче місце та брак спеціальних фізкультхвилинок призводять до викривлення хребта.

Фактори ризику здоров'я учнів:

-          недостатнє врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, яке вповільнює розвиток особистості;

-          інформаційні перевантаження, недосконала організа­ція навчальної діяльності, низька рухова активність школярів, що виснажують адаптаційні резерви організму, викликають утому;

-          авторитарно-репродуктивний стиль навчання, який веде до дикта­ту педагога, робить учня пасивним споживачем інформації;

-          педа­гогічно недоцільні комунікації «вчитель-учень», що провокують виникнення психічних травм, джерелом яких є вчи­тель, його неповажне, упереджене ставлення до учня;

-          низький рі­вень культури здоров'я вчителів та школярів і, як наслідок, від­сутність у багатьох з них пріоритетної спрямованості на здоров'я та мотивації на здоровий спосіб життя.

У дисертації О. Лукашенко розкрито фактори ризику дитячого здоров'я у процесі навчання й виховання та їх негативні наслідки для подальшого життя дитини.

ФАКТОРИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗДОРОВ'ЯВИТРАТНОГО ХАРАКТЕРУ

Фактори ризику здоров’я учнів

 

Наслідки для здоров'я дитини та її подальшого

її життя

Відсутність ритму в на­вчанні

 

 

Стомлення, виснаження адаптаційних ресурсів організму

 

 

Переважна апеляція до інтелекту дитини, інтелектуальні перевантаження

 

Зміна й порушення дихального ритму (надмір­не посилення вдиху), відчуття задухи, схиль­ність до астматичних станів та інших хвороб дихання; деформації хребта (сколіоз, кіфоз, лордоз); відкладення солей, схильність до ран­нього склерозу й передчасного руйнування нер­вової системи

 

Перевантаження

пам'яті

 

Блідість обличчя, боязливість, стан страху й пе­реляку, схильність до ревматизму й подагри

 

Недостатнє наванта­ження пам'яті

 

Почервоніння обличчя, збудженість, гнівли­вість, напади шаленості, схильність до запаль­них захворювань

 

Відсутність пізнаваль­ного інтересу

 

Порушення обміну речовин, схильність до ста­ну лінощів, виникнення мігреневих болів (особ­ливо в дівчат)

 

Неможливість пережити радість, увагу, красу, щастя, любов у навчанні

 

Глибоке незадоволення життям, складнощі у встановленні стосунків з людьми і світом, схильність до відчаю, нездатність знайти в собі сили для самодопомоги

 

 

Несприятлива атмосфера навчання (зокрема, надмірна суворість із боку вчителя

 

 

 

Порушення системи травлення і схильність до функціональних захворювань кишково-шлункового тракту

 

Відсутність належної уваги до індивідуального становлення дитини, зокрема до формування її темпераменту

Висока ймовірість однобічного розвитку окремих рис людини, що веде до різного роду небезпечних виявів темпераменту, ав саме: у меланхоліка – до смутку, туги, хандри, і іноді до й до манії величі

У холерика – до абсурдного переслідування певної мети, схильності до гніву, ненависті, аж до психопатичних реакцій, у сангвініка – до легковажності, невміння зосередитися, іноді на межі слабоумства

У флегматика – до юнацької кволості, інертності, байдужості, у деяких випадках до тупоумства

 

 

 

Здоров'язберігаючий навчально-виховний процес — це процес навчання й виховання, який не завдає прямої або опосеред­кованої шкоди здоров'ю учнів, створює безпечні й комфортні умови перебування дітей у школі, забезпечує індивідуальну траєкторію навчання й виховання дитини, запобігання стресам, переванта­женню, втомі вихованців і тим самим сприяє збереженню й зміц­ненню здоров'я школярів.

У навчальному закладі найбільш доцільними є технології, які:

•    мають за основу комплексний характер збереження здоров'я; беруть до уваги більшість факторів, що впливають на здоров'я; враховують вікові та індивідуальні особливості учнів;
забезпечують досягнення цілей та змісту політики освітнього закладу зі зміцнення здоров'я учнів та формування здорового способу життя;

-          контролюють  виконання   настанов,   зміст   яких   має  здоров'язберігаючий та профілактичний характер; постійно покращують санітарно-гігієнічні умови навчального закладу, матеріально-технічну та навчальну базу, соціально-психологічний клімат у колективі відповідно до сучасних вимог;

•    заохочують учнів до участі в плануванні оздоровчої діяльності
навчального закладу й аналізу виконаної роботи;

-        формують позитивне ставлення учнів до навчального закладу, взаємоповагу та взаєморозуміння між учителями й учнями та учнів між собою;

-        обґрунтовують умови послідовності в реалізації технології;

-        здійснюють періодичне оцінювання ефективності технології;

-        залучають батьків до збереження та зміцнення здоров'я дітей;

-        практикують особистісно зорієнтований стиль навчання та сто­сунків з учнями

-        створюють освітнє середовище, що забезпечує комфортні та без­печні умови життєдіяльності учнів і вчителів.

Аналіз науково-методичної літератури дозволяє виділити чоти­ри основні правила побудови уроку з позиції здоров'язберігаючих технологій.

Правило 1. Правильна організація уроку.

Інтерес, мотивація до пізнання, усвідомлення того, що він хоче дізнатися, вміння ставити запитання.

Правило 2. Використання каналів сприйняття.

Особливості сприйняття визначаються однією з найважливі­ших властивостей індивідуальності — функціональною асиметрією мозку, розподілом психічних функцій між півкулями. Виділяють різні типи функціональної організації двох півкуль мозку:

•       Лівопівкульні люди. Для них характерний словесно-логічний стиль пізнавальних процесів, схильність до абстрагування й узагальнення.

•       Правопівкульні люди. У цього типу розвинені конкретно-образне мислення й уява.

•       Рівнопівкульні люди. У них немає яскраво вираженого доміну­вання однієї з півкуль.

На основі бажаних каналів сприйняття інформації розрізняють сприйняття:

аудіальне; візуальне; кінестетичне.

Знання цих характеристик дітей дозволить педагогу викладати навчальний матеріал доступною всім учням мовою, полегшивши процес його запам'ятовування.

Правило 3. Облік зони працездатності учнів.

Експериментально доведено, що біоритмологічний оптимум працездатності у школярів має свої піки і спади як протягом на­вчального дня, так і в різні дні навчального тижня. Працездатність залежить і від вікових особливостей дітей.

Правило 4. Розподіл інтенсивності розумової діяльності.

Під час організації уроку виділяють три основні етапи з точки зору здоров'язбереження, які характеризуються своєю тривалістю, обсягом навантаження і характерними видами діяльності.

Ефективність засвоєння знань учнями протягом уроку така:

5-25-та хвилина — 80 % ;

25-35-та хвилина — 60-40 %;

35-45-та хвилина — 10 %.

Дослідники погоджуються, що урок, організований на основі принципів здоров'язбереження, не має призводити до того, щоб учні закінчували навчання із сильними й вираженими формами втоми.

Важлива складова частина здоров'язберігаючої роботи школи - це раціональна організація уроку. Показником раціональної організації навчального процесу є:

-          Обсяг навчального навантаження — кількість уроків та їх тривалість, включаючи витрати часу на виконання домашніх завдань;

-          навантаження від додаткових занять у школі;

-          зняття активно-рухового характеру: динамічні паузи, спортив­ні  і змагання тощо.

Головна вимога до здоров'язберігаючого уроку — не менше 50 %      часу уроку діти мають знаходитися у стані рухової активності (паузи   здоров'я,  рухові  дидактичні  ігри…).

Категорія: Методичний порадник | Додав: РІТА | Теги: здоров'язберігаючі технології
Переглядів: 510 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Я - за!
Яка година?
Пошук
Друзі сайту
Сайт управління

Копірайт
Значущі дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Останні коментарі
Подяка від Порталу